Boldog, akinek Te vagy ereje! [Zsoltárok 84]

Zsoltárok 84 1 A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára. (84:2) Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! 2 Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 3 Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 4 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 5 Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 6 Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is...

Continue reading

Az Úr az én pásztorom [Zsoltárok 23]

Zsoltárok 23 1 Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.

Continue reading

Taníts engem! [Zsoltárok 25]

Zsoltárok 25 1 Dávidé. URam, hozzád emelkedem lélekben! 2 Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! 3 Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! 4 Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! 5 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6 Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! 8 Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 9 Az alázatosakat...

Continue reading

Téged illet a dicséret! [Zsoltárok 65]

Zsoltárok 65 1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. (65:2) Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat. 2 Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. 3 Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. 4 Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével! 5 Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, 6 aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, 7 lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. 8 Ezért félnek jeleidtől...

Continue reading

Zsoltárok 42 1 A karmesternek: Kórah fiainak tanítókölteménye. (42:2) Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 2 Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 3 Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened? 4 Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. 5 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 6 Istenem, elcsügged a...

Continue reading

Erős vár a mi Istenünk! [Zsoltárok 46]

Zsoltárok 46 1 A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. (46:2) Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 2 Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; 3 ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) 4 Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait. 5 Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. 6 Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld. 7 A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) 8 Jöjjetek, lássátok az...

Continue reading

Zsoltárok 90 1 Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 2 Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! 3 A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! 4 Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. 5 Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: 6 reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. 7 Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, 8 ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága...

Continue reading